Get Adobe Flash player
Share on facebook

August 16th หลักสูตรอบรม \ หลักสูตรอบรมประจำปี 63 Untitled Document

header_item63

หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5

ประจำปี 2563

ชื่อหลักสูตร/โครงการ
วันที่จัด

วันที่เปิดรับสมัคร

ค่าลงทะเบียน

จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่จัด
สถานะ

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลผู้ปวยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5

ประจำปี 2563

 

(CNEU = 50 หน่วยคะแนน)

1 - 31 ต.ค. 62

ตามเอกสารแนบท้าย

พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็กไม่น้อยกว่า 3 ปี

รุ่นละ 18 คน

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี yes57 
   - ทฤษฏี รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 3 ก.พ.- 31 มี.ค. 63
   - ปฎิบัติ รุ่นที่ 4 1 เม.ย.-29 พ.ค.63
   - ปฎิบัติ รุ่นที่ 5 1 มิ.ย.-31 ก.ค.63
item572
icon_download

          (1) หนังสือเชิญ

          (2) วิธีสมัครเข้ารับการอบรม

          (3) ใบสมัคร รุ่นที่ 4 และ รุ่นทีี่ 5

          (4) หนังสือรับรอง รุ่นที่ 4 และ รุ่นทีี่ 5

          (5) แผ่นพับ รุ่นที่ 4 และ รุ่นทีี่ 5

    หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ปวยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5

listname_59     (รุ่นที่ 4 จำนวน 18 คน , รุ่นที่ 5 จำนวน 18 คน , สำรอง 3 คน)

          (1) แบบฟอร์มยืนยันเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5

          (2) ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5

          (3) คำแนะนำในการตรวจหาภูมิคุ้มกันและฉีดวัคซีน รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5

          (4) บันทึกการติดตามกรณีไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรอง

         

name_pay

             (1) รายชื่อผู้ชำระเงิน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ปวยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4

             (2) รายชื่อผู้ชำระเงิน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ปวยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5