Get Adobe Flash player
Share on facebook

August 16th หลักสูตรอบรม \ หลักสูตรอบรมประจำปี 66 Untitled Document

header_item66

หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

ประจำปี 2566

ชื่อหลักสูตร/โครงการ
วันที่จัด

วันที่เปิดรับสมัคร

ค่าลงทะเบียน

จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่จัด
สถานะ

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤติทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566

 

(CNEU = 50 หน่วยคะแนน)

1 ต.ค. - 18 พ.ย. 65

ตามเอกสารแนบท้าย

พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวข้อง กับการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต หรือทารกแรกเกิดป่วยไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

รุ่นละ 18 คน

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี yes57 
   - ทฤษฏี รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 1 ก.พ.- 31 มี.ค. 66
   - ปฎิบัติ รุ่นที่ 1 3 เม.ย.- 31 พ.ค. 66
   - ปฎิบัติ รุ่นที่ 2 1 มิ.ย.- 31 ก.ค. 66
item572
icon_download

          (1) หนังสือเชิญ

          (2) ใบสมัคร รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

          (3) หนังสือรับรอง รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

          (4) แผ่นพับ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

listname_59   *** ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 28 พ.ย. 65 ***

 

        เอกสารสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

         (1) แบบฟอร์มยืนยันเข้ารับการอบรม

         (2) ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม

         (3) คำแนะนำในการตรวจหาภูมิคุ้มกันและฉีดวัคซีน

         (4) บันทึกการติดตามกรณีที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน